A A A
SmodBIP

Status prawny:


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kaliszu działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r.  poz. 195)  - pobierz;
  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 295 z poźn. zm.) - pobierz;
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869    z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; - pobierz
  4. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - pobierz

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kaliszu jest podmiotem leczniczym w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kaliszu wpisana jest do rejestru podmiotów leczniczych pod numerem księgi rejestrowej 000000023878 prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej będąc dysponentem środków budżetowych 3-go stopnia.

Obszarem działania Powiatowej Stacji jest:

a) Kalisz – miasto na prawach powiatu
b) Powiat KaliskiOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 12.02.2021
Podpisał: Jarosław Kołodziej
Dokument z dnia: 11.09.2018
Dokument oglądany razy: 3 772